گودال.... مریم خدیجه آسیه هاجر بفرمایید... اینجا کنار در چرا؟ مادر بفرمایید...ما از زبان مادرش هم روضه می خواهیمشد وقت روضه چشم ما را تر بفرمایید