گودال.... مریم خدیجه آسیه هاجر بفرمایید... اینجا کنار در چرا؟ مادر بفرمایید...ما از زبان مادرش هم روضه می خواهیمشد وقت روضه چشم ما را تر بفرمایید  من روضه خوان باشم پیمبر اشک میریزدپس گریه با پیغمبر اطهر بفرماییدیک جمله می گویم ولیکن از زبان شمرتا گریه ی سیری بر آن پیکر بفرماییدخولی بیا اخنس بیا یک سفره ای پهن استاین تیغ این هم یک تن بی سر.. بفرمایید...جعفر ابوالفتحی