بسم_الله_الرحمن_الرحيم یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفغم ها که ز هجر تو کشم دُرّ گرانندبیرون نکن از جان من اینها اخواننداز ترس فنا ناله نکردیم اگر چهارکان دو عالم همه باقی به فغانند گفتیم حرام است و نخوردیم جگر راصد حیف مجانین تو خونین دهنانندرفتم به مزار شهدای تو و دیدمغیر از من رحلت شده آنجا همه جانندما را اگر از خاک درت نیست نصیبیدر کوی تو شاهان جهان رفتگرانندمحتاج نگاهیم نداریم فقیریممپسند فقیران تو محتاج بمانندجعفر ابوالفتحی