زبانحال_امیرالمومنین_ع وای_مادرم دختر که بی لالایی مادر نمی خوابد مردم همه خوابند او دیگر نمی خوابد این در تمام خاطراتش را به آتش داد تا آخر عمرش کنار در نمی خوابد    زهرا تمام لشکر من بود معلوم است شاهی اگر گردید بی لشکر نمی خوابد ساعات آخر بود که با زینبم گفتم: آنقدر زهرای من شده لاغر نمی خوابد این آتش قلبم برایم شر شده زینب (س) من هر چه آبش می زنم این شر نمی خوابد زهرا جهانم بود ، هرکس گفت نا حق گفت: کار جهان با بودن حیدر نمی خوابد جعفر_ابوالفتحی