دانه وقتی می شود گندم معطر می شود حال عاشق در مسیر عشق بهتر می شود بی برو برگرد هر کس طی کند این راه را خلق و خویش رفته رفته مثل حیدر می شود   قلب ما را برتری دادند بر قلب همه چون دخیل چادر خاکی مادر می شود تا به روز حشر اشک گریه کن های بتول با عنایات علی چندین برابر می شود حال قنفذ ای خدا هر روز بهتر می شود حال مادر ای خدا هر روز بدتر می شود رفته رفته قنفذ ملعون درشت و فربه تر رفته رفته مادرم ای وای لاغر می شود مردها مُردند بهر حضرت حیدر فقط یک نفر زن در میان شهر سنگر می شود شاعر : جعفر ابوالفتحی…