دانه وقتی می شود گندم معطر می شود حال عاشق در مسیر عشق بهتر می شود بی برو برگرد هر کس طی کند این راه را خلق و خویش رفته رفته مثل حیدر می شود