حسین جانمدر روضه اش قمار مرا غم حساب کرد قد مرا ز داغ غمش خم حساب کردما را بقیه پس زده بودند چند بار ما را حسین بود که آدم حساب کرد