حسین جانم سلام الله علیه کار گدا را چشم اشک آلود راه انداختمن گریه کردم کار من را زود راه انداختیک حاجت آوردم هزاران حاجتم را دادکار من بیچاره هر چه بود راه انداخت