یا رقیه خاتون سلام الله علیها پیر و جوان و کودکش بی اشتباه هستنددور از هر آنچه معصیت دور از گناه هستندبهر تمام خلق عالم جان پناه هستنداطفال در این طایفه پیران راه هستندیک طفل در این قوم خیلی مثل زهرا شدنامش "رقیه" سرور زنهای دنیا شد