یا رقیه خاتون سلام الله علیها پیر و جوان و کودکش بی اشتباه هستنددور از هر آنچه معصیت دور از گناه هستندبهر تمام خلق عالم جان پناه هستنداطفال در این طایفه پیران راه هستندیک طفل در این قوم خیلی مثل زهرا شدنامش "رقیه" سرور زنهای دنیا شد کوچک ولی عزمی بلند و آهنین دارددر سردی دوران کلامی آتشین دارداز حنجر حیدر به بانگ خود طنین داردصدها نشانه از امیرالمومنین داردبی خود نرفته فتح شام او دختر شیر استگرچه برایش فتح آنجا دست و پا گیر استروح خودش را ذوب در روح الامین کرد ونفس خودش را داخل حصن…