حسین جانماجر من پیش خدا غم بخرم بیش تر است اینچنین است که غم در جگرم بیش تر استباطنا سود برای من و امثال من است ظاهرا در طلب تو ضررم بیش تر است