یا امام حسن مجتبی علیه السلامذکر ورود به حرم یار ، مجتباستسبط عزیز احمد مختار ، مجتباستبعد از علی امام وفادار ، مجتبی استتنها وصی حیدر کرار ، مجتباست