یا امام حسن مجتبی علیه السلامذکر ورود به حرم یار ، مجتباستسبط عزیز احمد مختار ، مجتباستبعد از علی امام وفادار ، مجتبی استتنها وصی حیدر کرار ، مجتباست                     عباس هم به دست حسن مرد رزم شداستاد فن رزم علمدار ، مجتباستجنگ جمل به دست حسن ختم گشته استاز قاتلان لشکر کفار ، مجتباستبرتن زره نکرده به مانند مرتضیوقت نبرد مرد جگر دار ، مجتباستاز لطف اوست اشک دو چشم حسینیاندر مجلس حسین ، میاندار ، مجتباستبازار عشق گرم و تو سردی ، عجیب نیست ؟بفروش…