گودال ...ای مه که دادی درس بر لیلا و مجنونای شه که افتادی میان مقتل خونای کشتی پهلو گرفته بین هامونآه ای غریب بی کفن ای کشته ی اشکچشمان ما بهر تو می گرید چنان مشک