حسین جانمبرای زخم تنت مادرانه می گریمبه یاد داغ تو با هر بهانه می گریمهر آنچه اشک ببارم کم است در غم توچو خون شود ز دو چشمم روانه می گریم