مناجاتی و روضه گودالاز سنگ در آمد صدا از دل چرا نهاز خلق میخواهم عطا را از خدا نههر جا که شیطان خواست رفتم ای دریغااصلا نیاوردم به لب در هیچ جا نه