مناجاتی و روضه گودالاز سنگ در آمد صدا از دل چرا نهاز خلق میخواهم عطا را از خدا نههر جا که شیطان خواست رفتم ای دریغااصلا نیاوردم به لب در هیچ جا نه در این جهان فانی ناچیز داردهر چیز وقت انقضا اما شما نهمن را که در هر یک نفس صد جرم کردممحروم کن از هر کجا از کربلا نهیک کربلا می خواهم آقا نه نیاوردر کیسه ات وقتی بله داری چرا نهمن دوست دارم روضه گودال خوانمبر من اجازه می دهی ارباب یا نه؟یک ضربه نه دو ضربه شد چند ضربهراحت سرت را می کند از تن جدا؟ نهخیلی کتک خوردم که یک بوسه بگیرماز حنجرت دیگر نگو ای مه…