سلام بر ماه رجب و صاحب آن ماه گناه پشت گناه و گناه پشت گناه تمام عمر تباه و تمام عمر تباه نفس فتاده به سینه برون نمی آید کجاست خسروی خوبان ، کجاست ذکر صباح   تمام پیکر من در جهنم برزخ ز آتش عملم می شود سیاه و سیاه میان قَلقَله ی آب چشم ، در آتش ببین که سود ندارد کشیدن صد آه خدای ماه رجب هم مرا نمی بخشد ... به دست بسته ی من نیست یک عدد مفتاح بیا به داد دلم رس حسین من ... ارباب ... کجاست نور مه تو ، درون ظلمت چاه به یاد نام تو افتادم ای شهنشاهم دوباره اشک فشاندم ، به یاد تو ناخواه به این اسیرِ…