سلام بر ماه رجب و صاحب آن ماه گناه پشت گناه و گناه پشت گناه تمام عمر تباه و تمام عمر تباه نفس فتاده به سینه برون نمی آید کجاست خسروی خوبان ، کجاست ذکر صباح