یا زهرا سلام الله علیهاکوچه چه کوچه ایمادر چه مادریضربه چه ضربه ایپیکر چه پیکری نامرد بی صفتاو را به سنگ مشتدر بین کوچه هامی زد به قصد کشتمن داد می زدماو مادر من استیکدانه دخترپیغمبر من استپاهای بی حیارد می شد از سرممن داد می زدمای وای مادرممادر چه مادریمی شد نحیف ترجسمش ضعیف بودمیشد ضعیف ترزینب نفس نفسحیدر نفس نفسمی زد ز سینه اشمادر نفس نفسسینه چه سینه ایزخمی میخ درمادر چه مادریبشکسته بال و پرجعفر ابوالفتحی