سیلی و تازیانه ... اشک حسن روانه طفلی که ناله می زد: مادر بیا به خانه ... جعفر ابوالفتحی