یا حسین (ع) شاهی که نیست دور و برش چند تا گدا بگذار نام نامی آن شاه را گدا عالم گدای صاحب این پرچمند پس درها گدا گدا ، همه دیوارها گدا