یا محیِیَ الموتی یا حسین بن علی بن ابیطالب (ع) زین پس به جای واژه ی بابا بگو  حسین شادی قلب حضرت زهرا بگو حسین چون او مسیح را ز دمش زنده می کند راهب بجای نام مسیحا بگو حسین   آندم که تشنه ای و عطش را چشیده ای وقت نگه به آب گوارا بگو حسین خواهی اگر میان غم و درد و زجر و داغ جنت شود کنارت هویدا بگو حسین در خواب و آب و در وسط کار و در هوا در کوخ و کاخ و دیر و کلیسا بگو حسین در گوش طفل خود چِقَدَر قصه گفته ای ؟ زین پس به جای قصه و "لالا" بگو حسین جعفر ابوالفتحی