یا محیِیَ الموتی یا حسین بن علی بن ابیطالب (ع) زین پس به جای واژه ی بابا بگو  حسین شادی قلب حضرت زهرا بگو حسین چون او مسیح را ز دمش زنده می کند راهب بجای نام مسیحا بگو حسین