یا حسین (ع) ای آبرو دهنده به ، بی آبرو حسین (ع) هر دم کنم رضای تو را جستجو حسین (ع) عیش من شکسته دل از اشک روضه هاست چشمم دگر به عیش غمت کرده خو حسین (ع)