یا حسین (ع) ای آبرو دهنده به ، بی آبرو حسین (ع) هر دم کنم رضای تو را جستجو حسین (ع) عیش من شکسته دل از اشک روضه هاست چشمم دگر به عیش غمت کرده خو حسین (ع)   بین من و تو فاصله ای نیست تا ابد حتی به قدر پهنه ی یک تار مو حسین(ع) من که برای عشق تو کاری نکرده ام ای کاش که دهد عملم از تو بو حسین(ع) هر شب ز داغ چشم پر از خون خواهرت دارم ز اشک چشم تر خود وضو حسین(ع) در روبروی دیده ی تار رقیه شد جسم تو با  اصابت نی زیر و رو حسین(ع) جعفر ابوالفتحی