مدح پدر خاک یعصوب الدین امیرالمومنین امام علی (ع)   بی شک کسی که پاره گریبان حیدر است "اشهد" نگفته مست و مسلمان حیدر است   آن سرمه ای که اهل نظر در پی اش روند در زیر فرش پاک شبستان حیدر است چون فاطمه فقط به علی شد علاقه مند حتما خدای فاطمه خواهان حیدر است شکر خدا که قلب تمامی شیعیان هر شب دخیل گوشه ی ایوان حیدر است قرآن که آیه آیه ی او وصف مرتضی است از آیه های سوره ی انسان حیدر است "تبیان" علی و معنی "فرقان" ، ولایت است راه خدای ، راه خیابان حیدر است جبریل…