مدح پدر خاک یعصوب الدین امیرالمومنین امام علی (ع)   بی شک کسی که پاره گریبان حیدر است "اشهد" نگفته مست و مسلمان حیدر است