یا مهدی (عج) کاسه کاسه میخورم ، مِی از لب دلدارها میخورم قبطه به حال "بوذر" و "عمارها" دشمن مولای من خونش حلال است و حلال من به درها گفته ام تا بشنوند دیوارها