#وای_مادرم بی هوا می زدند مادر را بخدا می زدند مادر را شرکا نقشه می کشیدند و خلفا می زدند مادر را... #جعفر_ابوالفتحی