یا مهدی (عج) قندی اگر فتد به درون دو قطره آب کم کم تمام پیکره اش میرود به خواب سرچشمه ی تمام بدیها "منیت" است من ها مرا به دور خودم داد پیچ و تاب   من عشق را در آینه ی خویش دیده ام این آینه فقط ز خودم داشت بازتاب با بودن تو فکر کس دیگرم چرا ؟ در قلب من میان دو امر است انتخاب !!! حد قیاس فرق من و توست خنده دار تو غرق عشق ناب و منم غرق رخت خواب با آیه های سوره ی انسان نفس تو انسان درون نفس خودش می شود کتاب جعفر ابوالفتحی