یا مهدی (عج) قندی اگر فتد به درون دو قطره آب کم کم تمام پیکره اش میرود به خواب سرچشمه ی تمام بدیها "منیت" است من ها مرا به دور خودم داد پیچ و تاب