مناجات و گریز روضه    دست گدا به سوی کریمی دراز شد موی گدا به حالت مستانه ناز شد یک قطره اشک کار خودش را تمام کرد این قصه ی کریم و گدا جانگداز شد