یا الهی .... گدائیکه ندارد با خدای خود سر و کاری مریض است و ندارد در کنار خود پرستاری درِ لطف و کرم باز و خدا همین در کمین توست اگر خواهی برو اما بدان ای بنده مختاری