یا امام صادق (ع) مبهوت حیدریم و غلامان قنبریم از شیعیان صادق آل پیمبریم درگیر و دار زلف کج صادقیم و بس شاهیم چون گدای گدایان جعفریم