یا امام صادق (ع) مبهوت حیدریم و غلامان قنبریم از شیعیان صادق آل پیمبریم درگیر و دار زلف کج صادقیم و بس شاهیم چون گدای گدایان جعفریم     صد حیف شهرمان ز حرم دور مانده است ورنه به دور قبر غریبش کبوتریم ما با حدیث های لبش عشق می کنیم هر روز و شب ز یمن لبش پای منبریم حتی اگر به نام کلیمی و ارمنی است ما با محب حضرت صادق برادریم آقا چه می شود که ببینیم یک زمان ... در چایخانه ی حرمت یک سماوریم فرزندهایمان به فدای دو دیده ات ما دودمانمان همه سائل ، وَ نوکریم ماهی بحر لطف و سخای شما شدیم در حوض…