امام زمان (عج) گر یک نظرت بر دل دیوانه بیفتد  مستانه دلم بر کف میخانه بیفتد خاکستری از دلشده بر جای بماند آتش به سر شهپر پروانه بیفتد