گودال   زینت دوش پیمبر تو چرا بی کفنی ؟ پسر حضرت حیدر تو چرا بی کفنی ؟ بهر زینب دل و دلبر تو چرا بی کفنی ؟ قبله و مسجد و منبر تو چرا بی کفنی ؟ ای ز جان همه بهتر تو چرا بی کفنی ؟ به سماوات چو اختر تو چرا بی کفنی ؟ به فدایت ... شه بی سر ... تو چرا بی کفنی ؟ بده پاسخ دم آخر تو چرا بی کفنی ؟ غرق در نیزه سراسر تو چرا بی کفنی ؟ ای مرا یاور و رهبر تو چرا بی کفنی ؟ ای به خون غرق و شناور تو چرا بی کفنی ؟ بشنو ناله ی مادر ... تو چرا بی کفنی ؟   جعفر ابوالفتحی