مدح امیرالمونین و گریز به روضه ی حضرت زهرا س قدرت به دست کیست به دستان حیدر است او شاه عشق و شاه شفیعان محشر است همپای جبرئیل سفر میکند به عرش آنکس که خاک پای غلامان قنبر است بوسه بزن به بین دو ابروی مادرت چون عشق او ز پاکی دامان مادر است منکه به گرد پای غبارش نمیرسم گرد و غبار راه علی مالک اشتر است حیدر اگر کمی بکند بر دلم نگاه دیگر نمیکشم ز ته قلب خویش آه   عرش از هوای پاک نجف میکشد نفس دنیا بدون عشق تو مانند یک قفس غیر از نبی خاتم و زهرا که کفو توست دیگر نمی رسد به مقام تو هیچ کس لعنت به…