حسین جان (ع) استقبال از محرم   آنانکه روح را به تن مرده می دمند اشرف ز خلق و ما خلق الله عالمند   اضلاع یک مثلث قائم به خالقند گاهی حسین ، گاه حسن ، گاه خاتمند