حسین جان (ع) استقبال از محرم   آنانکه روح را به تن مرده می دمند اشرف ز خلق و ما خلق الله عالمند   اضلاع یک مثلث قائم به خالقند گاهی حسین ، گاه حسن ، گاه خاتمند   شاه و گدا ز دیده ی آنها برابر است آنان جدا نکرده ... خریدار درهمند با روضه های کرببلا لطمه می زنند گریه کنان هر شب ماه محرمند   ماه محرم است ببارید مثل ابر آنها که عاشقند همه غرق شبنمندحتی درخت کوچه به تعظیم رفته استحتی مناره های مساجد ز غم خمند اینجا حسینیه است محل بکاء عرشدر تکیه ی حسین همه مست ماتمندحی علی العزا که…