حسین جانم من دائم البکاء و تو هم دائم الکرم زیباست اشک چشم گدا داخل حرم آقا اگر دو قطره ی اشکی به من دهی با آن دو قطره اشک، دو تا بال می خرم