غزل شهادت حضرت مسلم (علیه السلام) گیر افتادم میان مردمی بی بند و بارآنقدر چشمم زدند اینها که چشمم گشت تارمی شوی آقا کجا با اهل بیتت رهسپارکوفه می آیی بیا اما نه با ایل و تبار