مصیبت امام سجاد (ع) با عمه اش به پای حسین گریه میکند در سجده هم برای حسین گریه میکند سجاد آل عشق و امام بکاست او هر لحظه در هوای حسین گریه می کند در بحر غم فتاده و کل وجود اوست وقف حسین و جای حسین گریه می کند با خاطرات نیزه و سر لطمه می زند با یاد آن عبای حسین گریه می کند ای ریز ریز من چه قدر مختصر شدی تو قصه های چشم منی، غصه سر شدی