بسم الله الرحمن الرحیم #حضرت_زهرا_سلام_الله_علیها لبخند لبهای پیمبر بود زهرا(س) معشوقه ی زیبای حیدر بود زهرا(س) وقتی قدم میزد میان خانه ی خویش سر تا به پا "الله اکبر" بود زهرا(س)   کفو علی یعنی علی اما مونث با حضرت حیدر برابر بود زهرا(س) "حجت برای سیزده نور خداوند" یعنی که از هر حجتی سر بود زهرا(س) او  ذوالفقاری در نیام مرتضی  بود خود یک تنه مانند لشکر بود زهرا(س) هر تشنه کامی را خدا سیراب می کرد ساقی اب الکونین و ساغر بود زهرا(س) من یک نسیم از موج دریا را نوشتم…