یا صاحب الزمان (عج)   یوسف مصر تو را دید و دلش آب افتاد در پی تو به پس پرده ی محراب افتاد تا به سرسلسله ی عشق نظر افکندی از همان دم به زمین پرتوی مهتاب افتاد