یا زینب (سلام الله علیها) غم دنیارو نخور دنیا دروغه دل من فردای ما بخدا پر ز فروغه دل من دل به یارت بده و عبد خدا باش فقط هر چیزی غیر خدا کشکه و دوغه دل من