یا علی (ع) ای آنکه به دست تو بود حی و مماتم من مهر تو را دارم و این باب نجاتم تو ساقی کوثر شدی و کوزه منم من من تشنه ی یک قطره از آن آب حیاتم