مادر جان   بر در غمخانه ات هر دیده ای تر می شود ذکر لب هایش پس از آن : "وای مادر" می شود روضه ها را می کنیم آغاز با دیوار و در آخرش هم ختم به یک نیزه و سر می شود