یا حسین (ع)   تازه فهمیدم گدا را با دو تا چشم ترش می بری تا چشمه با حال خراب و مضطرش آب کوثر را نشانش می دهی و آخرش می کشانی تا حوالی دو پای دلبرش