یا صاحب الزمان (عج) بگذار قبل از اینکه خدا را صدا کنم اول برای آمدن تو دعا کنم حق ده برای اینکه بیفتم به پای تو خود را دخیل دامن باد صبا کنم