یا صاحب الزمان (عج) بگذار قبل از اینکه خدا را صدا کنم اول برای آمدن تو دعا کنم حق ده برای اینکه بیفتم به پای تو خود را دخیل دامن باد صبا کنم   حداقل به خواب من خسته دل بیا تا اینکه با خیال جمالت صفا کنم خوشبخت جمعه ای که تو ظاهر شوی در آن آن جمعه با غبار قدومت چه ها کنم من را ببر به سمت منای ولایتت باید سر منیت خود را جدا کنم گندم برای مردم ری، تار مو ببخش تا اینکه فخر بر همه ی اغنیا کنم هر روز پشت پنجره ی قلب سرد خود نام تو را به روی تن شیشه ؛"ها" کنم جز با عمل به گفته ی سید علی…