یا فاطمه الزهرا س رویت عجیب مثل پدر باوقار بود جبریل از وقار تو در احتضار بود الحق وجود پاک تو در بیت مرتضی زینت برای حیدر دلدل سوار بود