تا ستون عرش را عباس محکم می کند کوه هم نزد ابوفاضل کمر خم می کند هر کجا که روضه عباس شد با سر بدو چایی این روضه را ام البنین دم می کند   حضرت مهدی خودش در روضه ی عباس هست او صفوف سینه زنها را منظم می کند غصه ی خرج مجالس را تو خوردی کافری حضرت زهرا خودش خرجی فراهم می کند خلق و خویش رفته به خلق خدای لایزال صد چو من را با نگاه خویش آدم می کند جعفر ابوالفتحی