تا ستون عرش را عباس محکم می کند کوه هم نزد ابوفاضل کمر خم می کند هر کجا که روضه عباس شد با سر بدو چایی این روضه را ام البنین دم می کند