یا یاصاحب الزمان (عج) گاه در دلدادگی دیوانه بودن بهتر است پس به گرد شمع تو پروانه بودن بهتر است شیوه ی مستی اهل حق نشانم داده که تا ابد در بند این میخانه بودن بهتر است