یا یاصاحب الزمان (عج) گاه در دلدادگی دیوانه بودن بهتر است پس به گرد شمع تو پروانه بودن بهتر است شیوه ی مستی اهل حق نشانم داده که تا ابد در بند این میخانه بودن بهتر است   قهر کردم با دلم چون عبد دربار تو نیست گاه با یک آشنا بیگانه بودن بهتر است ساقیا مِی میزنی کاسه به کاسه پس بگو در پی یک مستی جانانه بودن بهتر است عبدها راضی به یک نانند یک نان جوین گاه دور از سفره ی شاهانه بودن بهتر است ************** دختر ویرانه را باید که آبادش کنی پس سر خونین این ویرانه بودن بهتر است چون که مویت سوخته شانه…