مدح حضرت زهرا (سلام الله علیها) کعبه اش بود و ز شب تا به سحر ماتش بود دخترش بود و به حق مادر ذراتش بود وقت بوسیدن گیسوی ملاحت بارش گرم بوییدن استبرق جناتش بود   جای ام سلمه همسر پاکش تو ببین فاطمه دلخوشی اکثر اوقاتش بود او سه آیه است ولی تا دم آخر احمد مست و مبهوت، ز زیبایی آیاتش بود رفت معراج که با فاطمه محشور شود ظاهرا سیب ولی فاطمه سوغاتش بود اختیار همه ی کون و مکان با او بود عالمی تحت ید "فاطمه ساداتش" بود مصطفی کاشت که یک فاطمه برداشت کند خود ، علی بود و علی، فاطمه مرآتش بود…