یا زهرا (س) از ما ندارها و همه جان نثارها به مادر تمامی والا تبارها این نامه را به اشک دو دیده نوشته ایم تا آبرو بگیرد از این جویبارها   وقتی لباس تیره به تن کرده مهدیت اصلا نیاز نیست به رنگ بهارها مادر شنیده ام که تو را هم کتک زدند گویا نشسته بوده به چشمت غبارها مادر شنیده ام به زمین خورد صورتت وای از ستمگری همه پنجه دارها مادر شنیده ام حسنت مرد از غمت یاس علی بگو چه کسی کرد درهمت نوکر فقط برای غمت زار می زند آخر غمت مرا بخدا دار می زند در را بر این کبوتر دل باز کن، ببین دارد به درب بیت تو…