یا زهرا (س) از ما ندارها و همه جان نثارها به مادر تمامی والا تبارها این نامه را به اشک دو دیده نوشته ایم تا آبرو بگیرد از این جویبارها