close
تبلیغات در اینترنت
از ما ندارها و همه جان نثارها
یا زهرا (س) از ما ندارها و همه جان نثارها به مادر تمامی والا تبارها این نامه را به اشک دو دیده نوشته ایم تا آبرو بگیرد از این جویبارها   وقتی لباس تیره به تن کرده مهدیت اصلا نیاز نیست به رنگ بهارها مادر شنیده ام که تو را هم کتک زدند گویا نشسته بوده به چشمت غبارها مادر شنیده ام به…