یا زهرا (س) به نام مادر سادات و مادر پدرش به نام ام ابیها و مجتبی پسرش به نام حضرت زهرا و آتش جگرش به نام معجر خونین و پلک شعله ورش