یا عباس (ع) ای حضرت جبریل ثناخوان تو عباس مه تکه ای از ماه درخشان تو عباس حاتم بنشسته است کنار حرم تو او خیره شده بر تو و احسان تو عباس