یا زهرا (س) همانکسی که نوشته مرا به نام شما خود ایستاده کنارم به احترام شما عجب توازن خوبی ، نبی امام علی است علی امام من است و منم غلام شما   قسم به آیه لولاک در مقام شما نبی است علت خلقت به انضمام شما یتیم، اسیر ، و مسکین ، گدا ، غلام و کنیز چقدر بهره گرفتند از طعام شما نبی به عشق طنین صدایتان بوده است که سبقتی نگرفته است بر سلام شما برایتان که بخوانم رسد ز کنج لبم نسیم رایحه ی عشق بر مشام شما اگر دوباره بیفتم به زیر گام شما کبوترانه بخوانم به عشق بام شما خدا کند که ببینم که ختم گردیده قیام…