یا زهرا (س) همانکسی که نوشته مرا به نام شما خود ایستاده کنارم به احترام شما عجب توازن خوبی ، نبی امام علی است علی امام من است و منم غلام شما