برای مردم یمن و لبنان ، فلسطین ، سوریه ، ایران در آورید از چشم هاشان مردمک ها را آتش زنید از زیر سرهاشان تشک ها را بر عمق رگهاشان بپاشید این نمک ها را لعنت کنید این حقه بازان را ، کلک ها را آل سعود آل قعود رو به شیطانهاست تشنه به خون نای سرهای مسلمانهاست ای مردم صنعا به پا خیزید با تیشه روح درخت کفر را از بیخ و از ریشه با داس هاتان برکنیدش مثل همیشه در کار نیکو نیست هیچ حاجت به اندیشه دیگر جواب تیر ، تیر است ای مسلمانان دشمن مسلح ، سیر ، دیر است ای مسلمانان از بیشه ی خود روبهی مکار آوردند دجالها…