برای مردم یمن و لبنان ، فلسطین ، سوریه ، ایران در آورید از چشم هاشان مردمک ها را آتش زنید از زیر سرهاشان تشک ها را بر عمق رگهاشان بپاشید این نمک ها را لعنت کنید این حقه بازان را ، کلک ها را آل سعود آل قعود رو به شیطانهاست تشنه به خون نای سرهای مسلمانهاست