یا صاحب العصر  و الزمان (عج) اشک و بکا جواب دلم را نمی دهد یارم مرا به کنج دلش جا نمی دهد من سالها ز فکر رخش خونجگر شدم من سعی می کنم ولی او پا نمی دهد