یا عباس (ع) باید امشب از غم او آه را کامل کنم این دو خط غمنامه ی کوتاه را کامل کنم با قلم موهای مژگانم قلم دارم بدست شاید امشب چهره ی یک ماه را کامل کنم این قمر با هر قمر چون فرق دارد بی دلم عشق می خواهد به قلبم غم بکارد ، بی دلم