یا عباس (ع) باید امشب از غم او آه را کامل کنم این دو خط غمنامه ی کوتاه را کامل کنم با قلم موهای مژگانم قلم دارم بدست شاید امشب چهره ی یک ماه را کامل کنم این قمر با هر قمر چون فرق دارد بی دلم عشق می خواهد به قلبم غم بکارد ، بی دلم غصه از اینجاست آغازش که مردی بی بدیل مردی از قومی نجیب و ریشه دار و بس اصیل در حصار مردهای بی شرف ، پست و ذلیل قامتش کم کم شبیه شمع می گردد قلیل رو به خیمه می کند با ناله می گوید : اخا ضربه بر فرقم زدند این مردم از دین رها کم کم از فرق سرش خون می چکد بر گونه اش اندک اندک…